^НАЧАЛО

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 0700 89 032


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "This Site" menu or by adding /administrator to the end of you domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form or the login menu link on the "This Site" menu. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "submit article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published and put it in the Joomla category.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

As you make your Joomla! site you will control the details of the display using options also referred to as parameters. Options control everything from whether the author's name is displayed to who can view what to the number of items shown on a list.

Default options for each component are changed using the Options button on the component toolbar.

Options can also be set on an individual item, such as an article or contact and in menu links.

If you are happy with how your site looks, it is fine to leave all of the options set to the defaults that were created when your site was installed. As you become more experienced with Joomla you will use options more.

 

В пълна готовност сме за стартиране на отоплителен сезон 2018/2019

„Топлофикация Враца“ ЕАД осъществява своя предмет на дейност с две централи, които са разположени на 2 отделно обособени площадки, намиращи се в двата края на града – ОЦ „Младост“ и ТЕЦ „Градска“. Във всички топлоизточници, топлопреносните мрежи и абонатните станции са изцяло приключени всички ремонтни дейности и профилактики, в обем достатъчен да гарантира нормална и безаварийна работа на основните и спомагателните съоръжения през предстоящия зимен отоплителен сезон. В ТЕЦ „Градска“ през летния сезон бяха извършени множество дейности – ремонти, профилактики, ревизии, проверки и изпитания. Беше направен ремонт на покрива на Бойлерната уредба, както и на осветлението, бяха осъществени множесто подмени по арматурата, ремонтиран бе утилизаторът на когенератор №1. В инсталацията ни за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия бяха осъществени ремонтни дености на турбокомпресорите, водната помпа, интеркулера и основни лагери. Бе осъществен и основен ремонт на когенератор №2. По съоръженията на ОЦ „Младост“ бяха направени подобрения по въздушните вентилатори, мрежовите помпи. Бяха отремонтирани част от осветлението и парапетите на коминът с височина от 120м. Всички елементи по инсталацията за високоефективно комбинирано производство бяха инспектирани и минаха през техническо обслужване. По топлопреносните мрежи  бяха подменени множество тръби, изолации, помпи, топломери. Освен това 6 абонатни станции са напълно обновени и модернизирани. Изпълнените ремонтни дейности по всички съоръжения и инсталации на територията на „Топлофикация Враца“ ЕАД, които бяха извършени през летния сезон, гарантират изцяло нормалното започване и протичане на предстоящия отоплителен сезон 2018/2019г.                  

Изп. Директор

инж. Радослав Михайлов


 

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР „Топлофикация Враца” е компания създадена и започнала стопанска дейност през 1968 година. Приемник е на индустриалната котелна централа “Градска” построена през 1963 г., с инсталирана мощност от 50 MWth, разполагаща с два котела захранвани с гориво - мазут. Топлоцентралата е снабдявала с промишлена пара текстилния комбинат “Вратица” и другите предприятия в Източно индустриалната зона на града. 
 През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа стигайки 60% от сградния фонд на града. Изградени са отоплителни централи обслужващи топлофикационната мрежа: ОЦ”Калоян” и ОЦ”Младост” с обща инсталирана мощност 140 MWth.
 През средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на природен газ на отоплителните централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в основни топлоизточници. След 1990 г. поради възникналите политически промени в управлението на държавата и настъпилата икономическа стагнация в страната и региона на град Враца е изведена от експлоатация ОЦ”Калоян”.
 През 2004 година държавата проведе приватизация на част от топлофикационните дружества съгласно поетите ангажименти към Европейския съюз, за либерализация на енергийния пазар и оттеглянето на държавата от този сектор на икономиката.
 През месец Март 2004 година „Топлофикация - Враца” ЕАД е приватизирана чрез публично предлагане на акциите на дружеството на Софийска фондова борса.
 С приключването на приватизационната процедура се разработва и прилага проект за повишаване на енергийната и икономическата ефективност на топлофикационното предприятие.
 Една от важните тенденции на пазара за производство на електроенергия е свързана до голяма степан с опазване на околната среда, и целесъобразното потребление на земните природни ресурси. Производството на електоенергия от възобновяеми източници все повече се превръща в подходяща алтернатива на вече съществуващите способи и практики в индусрията, както по света, така и в България.
 През 2010 г. на площадката на ТЕЦ "Градска" е въведена в експлоатация първата в България инсталаця за високо ефективно комбинирано производство с мощност 6 MWt топлинна и 6 MWt електрическа енергия.  
 През 2012 година на площадката на ОЦ "Младост" е въведена в експлоатация инсталаця за високо ефективно комбинирано производство с мощност 1,85 MWt топлинна и 2 MWt електрическа енергия.   
 От 2013 година в дружеството работи инсталация за изгаряне на биомаса с топлинна мощност 5 MWt.
 Топлофикацията е доказано най-изгодното средство за битово отопление в България и в ЕС. Топлофикациите са ефективни инструменти за използване на по-малко първично гориво и подобряване на енергийната ефективност чрез генериране на електоенергия, и полезна топлинна енергия.
 
 
 
 

Your installation includes sample data, designed to show you some of the options you have for building your website. In addition to information about Joomla! there are two sample "sites within a site" designed to help you get started with building your own site.

The first site is a simple site about Australian Parks. It shows how you can quickly and easily build a personal site with just the building blocks that are part of Joomla. It includes a personal blog, weblinks, and a very simple image gallery.

The second site is slightly more complex and represents what you might do if you are building a site for a small business, in this case a Fruit Shop.

In building either style site, or something completely different, you will probably want to add extensions and either create or purchase your own template. Many Joomla users start by modifying the templates that come with the core distribution so that they include special images and other design elements that relate to their site's focus.

Подкатегории

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД